พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัลยาณี เศรษฐาไชย  เลขที่สมัคร 631311701  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน