พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวพรพรรณ แดงสีดา  เลขที่สมัคร 631311700  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน