พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนิศาชล คำทองไชย  เลขที่สมัคร 631311698  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน