พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวธิญาดา อุปัญญ์  เลขที่สมัคร 631311695  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน