พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรัชนีกร อินอุเทน  เลขที่สมัคร 631311691  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน