พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมนัสนันท์ คุณขอนยาง  เลขที่สมัคร 631311686  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน