พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัญญารัตน์ ชาเครือ  เลขที่สมัคร 631311668  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน