พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวรายุทธ วัตโส  เลขที่สมัคร 631311665  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน