พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเฉลิมวงค์ สว่างใจ  เลขที่สมัคร 631311661  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน