พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชญาณี ขันทะชา  เลขที่สมัคร 631311655  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน