พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายทัศนาพล นามเกตุ  เลขที่สมัคร 631311647  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน