พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนภัสสร สาลีเพ็ง  เลขที่สมัคร 631311644  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน