พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภัทรลภา คำลุน  เลขที่สมัคร 631311632  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน