พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวนันท์นภัส ตั้งศิริศรีสกุล  เลขที่สมัคร 631311620  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน