พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายมินธดา ไพคำนาม  เลขที่สมัคร 631311619  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน