พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกันฑิมา สุวรรณมงคล  เลขที่สมัคร 631311611  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน