พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเปรมฤดี สุธรรมมา  เลขที่สมัคร 631311610  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน