พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวญารินดา ตาปนานนท์  เลขที่สมัคร 631311605  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน