พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกมลชนก ยางธิสาร  เลขที่สมัคร 631311602  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน