พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอรอุมา เปาวะนา  เลขที่สมัคร 631311600  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน