พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภัทรพร พรมพิลา  เลขที่สมัคร 631311591  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน