พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวสุภัสสร ชื่นตา  เลขที่สมัคร 631311590  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน