พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายรัชชานนท์ โสมสุข  เลขที่สมัคร 631311587  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน