พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเนตรชนก เหนือพันธ์  เลขที่สมัคร 631311586  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน