พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายรุ่งกิจ พานิชพันธุ์  เลขที่สมัคร 631311574  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน