พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวแก้วฤทัย ไชยตะมาตย์  เลขที่สมัคร 631311572  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน