พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวรุตม์ โคตรแสง  เลขที่สมัคร 631311546  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน