พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายณัฐพล พรมพิมพ์  เลขที่สมัคร 631311540  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน