พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวภัทร์นรี บุตรดีวงศ์  เลขที่สมัคร 631311521  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน