พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชนิกา จ้อยจีด  เลขที่สมัคร 631311509  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน