พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเกรียงไกร พลอาษา  เลขที่สมัคร 631311506  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน