พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายจักรภัทร ภูอ่าว  เลขที่สมัคร 631311490  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน