พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายประทีป สุขรี่  เลขที่สมัคร 631311483  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน