พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายศักดิ์สิทธิ์ เหลาบัว  เลขที่สมัคร 631311481  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน