พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวมัลลิกา สาขามุละ  เลขที่สมัคร 631311472  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน