พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายเดชาธร สมสวัสดิ์  เลขที่สมัคร 631311464  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน