พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวชนิกานต์ นามโคตร  เลขที่สมัคร 631311441  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน