พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวกัญชลิกา สายบัว  เลขที่สมัคร 631311417  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน