พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวัฒนพงษ์ ธงอาษา  เลขที่สมัคร 631311410  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน