พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภาณุพงศ์ ภาคภูมิ  เลขที่สมัคร 631311408  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน