พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวเขมอักษร พ่อชมภู  เลขที่สมัคร 631311403  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน