พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาววรรณภา ไกรจันดา  เลขที่สมัคร 631311388  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน