พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายอัสดา สิงเสนา  เลขที่สมัคร 631311386  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน