พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวรสรินทร์ โคทะนา  เลขที่สมัคร 631311385  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน