พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายภูมิระพี ชินโคตร  เลขที่สมัคร 631311375  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน