พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายกิตติภูมิ ยวนจิตร์  เลขที่สมัคร 631311366  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน