พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายนรากร โปวังสา  เลขที่สมัคร 631311341  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน