พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวอินทิรา วะดีศิริศักดิ์  เลขที่สมัคร 631311339  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน