พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นางสาวขวัญจิรา ก่ำเชียงคำ  เลขที่สมัคร 631311337  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน