พิมพ์ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คุณคือ นายวิรไท ศรีมะโรง  เลขที่สมัคร 631311331  

กรุณากรอกรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อยืนยัน